Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI

Marți, 13 iulie 2021

 

RAPORTUL PROCEDURII DE SELECȚIE a partenerilor privați în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

Publicat la data de 04.08.2021


PROCES-VERBAL privind selecția partenerilor privați în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

Publicat la data de 23.07.2021


 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI

în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM),

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric,

Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”

 

 

Unitatea administrativ-teritorială Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect, având ca obiect „Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, în conformitate cu prevederile:

- O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare .

- Ghidul solicitantului - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”– Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare – Cod apel: POIM/800/4/1/„Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

1. Obiectivul general al proiectului:

Revizuirea Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt și ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului împreună cu IV. 31. Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, în vederea menținerii/îmbunătățirii stării de conservare actuale a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor acestora.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

- Reevaluarea capitalului natural și a stării actuale de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, și actualizarea bazei de date în vederea revizuirii planurilor de management ale ariilor Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului împreună cu IV. 31. Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului;

- Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare al localnicilor, precum și ai factorilor interesați, dezvoltarea educației ecologice a elevilor din localitățile din jurul sitului;

- Creșterea capacității instituționale al administratorului în vederea gestionării ariei protejate.

3. Principalele activități ale proiectului sunt cele prevăzute de Ghidul solicitantului - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate”– Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare – Cod apel: POIM/800/4/1/„Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate”.

4. Principalele activități în care va fi implicat partenerul de proiect

 • Elaborarea Cererii de finanțare și a anexelor, încărcarea acestora în Sistemul MySMIS și depunerea acestuia spre finanțare;
 • Răspuns la clarificări în urma evaluării proiectului;
 • În urma implementării proiectului asigură următoarele membri pentru Unitatea de Implementare al Proiectului: Asistent proiect, Responsabil tehnic, Responsabil comunicare;
 • Efectuează managementul proiectului: management general, managementul tehnic, managementul rambursărilor, management financiar Partener;
 • Realizează evidențele şi arhivarea documentelor;
 • Urmărește îndeplinirea obligațiilor părților din contractele de furnizare și servicii, urmărește atingerea rezultatelor și indicatoarelor, corespondență cu prestatorii/furnizorii;
 • Realizează obligațiile beneficiarului cu privire la măsurile de informare şi publicitate aferente proiectului;
 • Informează în mod continuu Liderul de proiect asupra derulării activităților proiectului;
 • Completează formularele Cererilor de prefinanțare, Cererilor de Rambursare și de Cererilor de Plată aferente Proiectului;
 • Urmărirea bugetului proiectului, întocmire și actualizare grafic de rambursare;
 • Întocmire Raportul de Început, Raport de Progres lunar/trimestrial, Raport final;
 • Întocmire solicitări de modificări ale contractului de finanțare prin Notificare/Act adițional;
 • Elaborarea Procedurilor de lucru, Fișe de post;
 • Gestionarea dosarelor de personal al Partenerului în cadrul proiectului;
 • Corespondență cu Autoritatea de management și Departamentul Regional Intermediar al finanțatorului;
 • Participare la verificările la fața locului efectuate de Autoritatea de management și Departamentul Regional Intermediar al finanțatorului.

5. Criterii de eligibilitate privind partenerul

5.1. Partenerul trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) este o persoană juridică privată constituită conform legii, care are prevăzute în actul constitutiv atribuții de protecția mediului si/sau protecția naturii.

- Se probează prin act constitutiv/act normativ de înființare și statutul/ hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice/extras de la Registrul Comerțului/Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, alte documente de înființare relevante.

b) nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

1. este în incapacitate de plată / în stare de insolvență conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unităților administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;

3. nu si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetului local in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;

4. a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forța de res judicata;

5. a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

- Se probează prin Declarația de eligibilitate a partenerului, precum și cazierul judiciar al ofertantului, al reprezentantului legal al acestuia si al persoanelor direct implicate în implementarea activităților din proiect.

c) Reprezentantul legal al partenerului, inclusiv membrii care urmează a fi implicați efectiv în implementarea de activități în cadrul proiectului, nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională.

- Se probează prin Declarația privind conflictul de interese.

d) Demonstrează capacitatea de implementare a activităților în cadrul proiectului.

 • Demonstrarea experienței prin prezentarea contractelor sau a recomandărilor/adeverințelor primite din partea beneficiarilor referitor la proiectele/contractele similare implementate de către ofertant care au vizat implementarea de activități referitoare la conservarea naturii/protecția mediului;
 • Demonstrarea experienței echipei de implementare a proiectului prin prezentarea CV-urilor experților sau altor documente – suport relevante, din care să rezulte ca au desfăşurat activităţi similare.

5.2. Cerințe minime solicitate:

În original, semnat de reprezentantul legal:

a) Cerere scrisă - Scrisoarea de intenție (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1) - Scrisoarea de intenție va cuprinde, în mod obligatoriu: denumirea, adresa, număr telefon, fax, mail, numele reprezentantului legal și datele persoanei de contact pentru acest proces de selecție;

b) Document justificativ din care să reiasă valoarea adăugată a parteneriatului în ceea ce privește implementarea proiectului, care va cuprinde inclusiv o descriere a entității private și a activităților desfășurate în domeniul protecției mediului și/sau protecției naturii, resurse materiale (maxim 1 pagină);

c) Cazierul fiscal - valabil la data depunerii ofertei;

d) Certificat de atestare fiscală - valabil la data depunerii ofertei;

e) Propunere tehnică de parteneriat (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2)

f) Declarația de eligibilitate a partenerului (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3);

g) Declarația privind conflictul de interese (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4);

h) Declarație de angajament (conform modelului prevăzut în anexa nr. 5).

5.3. În copie, semnat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a. Certificatul de înregistrare fiscală.

b. Act constitutiv/act normativ de înființare și statut/hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice/extras de la Registrul Comerțului/Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, alte documente de înființare relevante, prin care se face dovada că are ca atribuții/ a desfășurat activități în domeniul protecției mediului și/sau protecției naturii;

c. Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2020 - bilanț contabil și contul de profit şi pierderi

d. Documente care demonstrează capacitatea ofertantului de implementare a activităților din proiect:

Demonstrarea experienței prin prezentarea contractelor sau a recomandărilor/ adeverințelor primite din partea beneficiarilor referitor la proiectele/contractele similare implementate de către ofertant care au vizat activități referitoare la conservarea naturii/protecția mediului;

Demonstrarea experienței echipei de implementare a proiectului, prin prezentarea CV- urilor experților (în format EUROPASS ) care urmează a fi implicați în implementarea de activități în cadrul proiectului sau a altor documente – suport relevante (adeverințe/copie Decizie/Ordin de numire în UIP, copie fișă de post, adeverință, etc.), din care să rezulte implementarea unor activități similare/expertiza relevantă în alte studii/proiecte, inclusiv prezentarea activității/activităților pentru care expertul este propus în proiect.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin anunţul de selecție, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

6. Desfășurarea procedurii de selecție a dosarelor

O entitate privată poate să depună câte un dosar de candidatură.

În vederea selecției unui partener vor fi parcurse următoarele etape:

O entitate privată poate să depună câte un dosar de candidatură.

În vederea selecției unui partener vor fi parcurse următoarele etape:

(1) Depunerea dosarelor de candidatură – până la data de 20 iulie 2021, ora 16:00;

(2) Verificarea, evaluarea şi selecţia dosarelor de parteneri –până la data de 23 iulie 2021;

(3) Anunţarea şi publicarea rezultatelor – în data de 23 iulie 2021;

(4) Depunere contestații – până la data de 27 iulie 2021, ora 16:00;

(5) Soluţionarea contestaţiilor – până la 30 iulie 2021;

(6) Întocmirea și publicarea raportului procedurii de selecție.

6.1. Depunerea dosarelor de candidatură:

6.1.1. Entitățile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sau prin e-mail, la adresa office@kvmt.ro.

6.1.2. Dosarul trebuie să cuprindă documentele prevăzute la pct. 5.2 și 5.3.

6.1.3. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 20 iulie 2021, ora 16:00.

6.2. Verificarea, evaluarea şi selecţia dosarelor de parteneri:

6.2.1. Verificarea, evaluarea şi selecţia dosarelor se va realiza de către o comisie de evaluare.

6.2.2 Evaluarea dosarelor:

- Depunerea dosarelor după termenul limită anunțat, sau lipsa unor elemente din dosar, conduc la respingerea entității private respective;

- Dosarele se analizează atât din punct de vedere al eligibilității entității private, cât si din punct de vedere al calității candidaturii.

- Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100, conform grilei de evaluare prevăzut în anexa nr. 6.

- Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 60 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de 60 de puncte. Va fi selectată entitatea cu cel mai mare punctaj.

- Pe baza punctajelor acordate de către comisia de evaluare, entitatea privată va fi declarată admisă sau respinsă, ca partener.

- Pe durata derulării procesului de evaluare, autoritatea prin comisia de evaluare, poate solicita ofertantului informații suplimentare/clarificări/dovezi în legătură cu conținutul documentelor depuse, cu precizarea unui termen pana la care ofertantul trebuie să răspundă. Orice răspuns al ofertantului, transmis după termenul limită indicat de autoritate, nu va fi luat în considerare.

În cazul in care mai mulți ofertanți obțin același punctaj, oferta câștigătoare va fi cea care a obținut punctajul mai mare la criteriul nr. 2. În cazul în care punctajul la acest criteriu este același, oferta câștigătoare va fi cea care a obținut punctajul mai mare la criteriul nr. 3.

6.3. Anunțarea și publicarea rezultatelor procedurii:

6.3.1. Anunțarea și publicarea rezultatelor procedurii se realizează prin afișarea procesului-verbal de selecționare a partenerilor, întocmit de Comisia de evaluare la sediul Consiliului Județean Covasna și pe site-ul oficial al Consiliului Județean Covasna, www.cjcv.ro, respectiv prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Covasna a Raportului procedurii de selecție.

6.4. Depunere și soluționare contestații:

6.4.1. În situaţia în care, ca urmare a desfăşurării procesului de selecţie, participanţii nu sunt mulţumiți de rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceştia pot formula contestaţii conform calendarului desfășurării procedurii de selecție.

6.4.2. Contestațiile depuse vor fi soluționate cu celeritate de către comisia de soluționare a contestațiilor.

6.4.3. După soluționarea contestațiilor comisia de soluționare a contestațiilor va întocmi un proces-verbal în acest sens care se publică pe site-ul oficial al Consiliului Județean Covasna.

6.5. Întocmirea și publicarea raportului procedurii de selecție

După soluționarea contestațiilor sau după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor, după caz, Comisia de evaluare va întocmi și va publica pe site-ul oficial al Consiliului Județean Covasna, Raportul procedurii de selecție a partenerilor.

7. Faptul că o entitate a fost selectată ca potențial partener, nu creează nicio obligaţie pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare.

 

Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborării dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat.

 

Anexe:

Anexa 1 - Scrisoare de intenție - model

Anexa 2 - Propunere tehnică de parteneriat - model

Anexa 3 - Declarație de eligibilitate - model

Anexa 4 - Declarație privind conflictul de interese - model

Anexa 5 - Declarație de angajament – model

Anexa 6 – Grilă de evaluare și selectare a participanților.

Noutăți