Sunteți aici: » Inf. de interes public » Solicitare informații. Legislație

Solicitare informații. Legislație

 

Persoana responsabilă Lege 544/2001:

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în format electronic pe adresa petitii@cjcv.ro, şi/sau pe suport de hârtie pe adresa Consiliului Judeţean Covasna.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public este d-na Kovács Angela, consilier în cadrul Compartimentului petiții, cu următoarele coordonate de contact:

- e-mail petitii@cjcv.ro,

- telefon 0267-311190/108.

 

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Cerere tip

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Reclamaţie administrativă (1)

Reclamaţie administrativă (2)

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

 


 

Legislație

Constituţia României

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Noutăți