Itt vagy: » Tevékenység » Döntéshozatali átláthatóság » A 2003/52-es számú törvény értelmében közzétett kezdeményezések » Határozattervezet az Angustia Egyesület megalakításáról

Határozattervezet az Angustia Egyesület megalakításáról

2010. március 29., hétfő

Kovászna megye, Bereck, Csernáton, Esztelnek, Lemhény, Almás, Ozsdola, Kézdiszentkereszt, Torja, Szentkatolna, Gelence, Szentlélek és Zabola községek polgármesteri hivatalai a 2003/52. számú közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvény alapján közzéteszik az Angustia Egyesület megalakításáról szóló határozattervezetet. A határozattervezettel kapcsolatos véleményeket/javaslatokat az érdekeltek 2010. április 16-ig írásban elküldhetik/letehetik a fent említett közigazgatási egységek polgármesteri hivatalainak székhelyén, valamint Kovászna Megye Tanácsának székhelyén.

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/.........SZÁMÚ HATÁROZAT
Kovászna megye részvételéről
az „Asociaţia Angustia Egyesület” létrehozásában
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010 _____________ összeült soros ülésén,
elemezve a Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást Kovászna megye részvételéről az „Asociaţia Angustia Egyesület” létrehozásában,
látva:
- a Területrendezési Igazgatóság szakjelentését,
- a szakbizottságok véleményezését,
figyelembe véve az alábbi előírásokat/rendelkezéseket:
            - a módosított és kiegészített 2000/26-os számú, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó Kormányrendeletet,
            - a 2005/1698-as számú, Európa Tanácsa által kibocsátott szabály 62-es szakaszát,
            - a 2005/52-es számú, közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvény 6-os szakaszának előírásait,
             - az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott _______ számú névfoglalási engedélyt,
             - az  „Asociaţia Angustia Egyesület” egyesület közgyűlésébe kinevezett személyre vonatkozó titkos szavazás eredményét,
 az újraközölt, módosított és kiegészített 2001/215-ös Közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdésének „e” betüje és 6-es bekezdésének „c” betűje, valamint a 97-es szakasz első bekezdése értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz: Jóváhagyja, Kovászna Megye Tanácsa és elnöke hatáskörén belül, Kovászna Megye részvételét, alapító tagként, az „Asociaţia Angustia Egyesület” létrehozásában.
2. szakasz: (1) A fent bemutatott Egyesület nonprofit, független, nemkormányzati, politikamentes jogi személyiséggel rendelkezik.
(2) Az Egyesület fő célja a közösségek fejlesztése, a közös problémák megoldása érdekében, pályázatok és európai pénzalapok lehívása által, ezáltal azonosítván a helyi szükségleteket, erősítvén a helyi stratégia alkalmazását, a helyi kulturális értékek megőrzését, a gazdaságfejlesztés és a közösségi szerveződés fejlesztése érdekében.
3. szakasz: (1) Az Egyesület meghatározatlan időre alakul, a közigazgatási egységekre jellemző alkotóelemek nélkül.
(2) A közigazgatási egységek döntéshozó és végrehajtó szervei a törvény értelmében megőrzik a helyi autonómiájukat.
4. szakasz: (1) Jóváhagyja az Egyesület Alapító okirat és Alapszabályzatát, az 1-es és 2-es mellékleteknek megfelelően, melyek jelen határozat szerves részei.
(2) A fenti okiratokat utólag csak kiegészítő okirattal lehet megváltoztatni, amit előzőleg a társult önkormányzatok tanácshatározattal jóváhagynak.
(3) Az alapszabályzatot az Egyesületekre vonatkozó törvényes változtatások függvényében kell módosítani, a Hivatalos közlönyben való megjelenéstől számított 90 napon belül.
5. szakasz: (1) Jóváhagyja Kovászna Megye hozzájárulását 50 lejjel az Egyesület alapító tőkéjéhez, melyet a közigazgatási egység költségvetéséből fedeznek.
(2) Elfogadja 50 jel értékben az éves tagsági díjat.
6. szakasz. Kinevezi ________________________ az „Asociaţia Angustia Egyesület” egyesület közgyűlésébe.
7. szakasz. Felhatalmazza a fent kinevezett személyt, hogy képviselje a közigazgatási egység érdekeit az alapító gyűlésen és aláírja az alapítói okiratokat.
8. szakasz. Jelen határozat végrehajtásával a határozatban felsorolt személyeket bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010____________________.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyezi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
Ikt. sz.     / 2010.03.
 
INDOKLÁS
Kovászna megye részvételéről
az „Asociaţia Angustia Egyesület” egyesület létrehozásában
 
Az Európai strukturális alapokhoz való hozzáférés és a befektetési alapok lehívása rendkívül fontos folyamat Kovászna megyében, prioritásnak számít a helyi közigazgatás számára.
A megyei közigazgatási egységek és civil szervezetek megerősítése érdekében ezennel javasoljuk egy Leader típusú egyesület létrehozását, amely fő célja azon lehetőségek meglelése és eszközök fejlesztése melyek lehetővé teszik a Leader programban szereplő (az Európa Tanácsa CE 2005/1698 – as számú Szabályzatának 4- es tengelye)pénzalapok lehívását és magas szintű hatékonysággal való értékesítését.
Az Egyesület fő célja a közösség fejlesztése, a közös problémák megoldása érdekében, pályázatok és európai pénzalapok lehívása által, ezáltal azonosítván a helyi szükségleteket, erősítvén a helyi stratégia alkalmazását, a helyi kulturális értékek megőrzését, a gazdaságfejlesztés és a közösségi szerveződés fejlesztése érdekében.
Az Egyesület fő célkitűzései közül, megemlítjük a következőket:
a)      módszerek kidolgozása a Leader program által felkínált lehetőségek integrálására és alkalmazására,
b)     az integrált vidékfejlesztési stratégiák összeállítása és megvalósítása, a helyi igények azonosítása és a helyi közösség összetétele alapján,
c)      a kidolgozott stratégia keretében megvalósítandó projektek kiválasztása, a kiválasztási feltételek meghatározása a helyi fejlesztési stratégiákban foglalt prioritások figyelembe vételével,
d)     a Nemzeti Vidékfejlesztési Program alapján megvalósítandó pályázatok résztvevőinek felkészítése,
e)      a helyi közösségek önszerveződésének fejlesztése, a „lentről felfele építkezés elve” alkalmazásával, ezáltal nagyobb mértékben vonhatók be helyi erőforrások a fejlesztések érdekében,
f)       a pályázatok továbbvitelének és menedzselésének a fellendítése,
g)     a hanyatlás ördögi körének a megtörése, amely vidéken jelenleg is létezik, az innováció bátorítása, amely magában foglalja az átvett ötletek alkalmazását, a hagyományos know-how formájának modernizálása,
h)      a köz- és magánszféra partnerségétjelentő PP-konstrukció bátorítása az új vidékfejlesztési módszerek bevezetésével,
i)       területi koherencia megszilárdítása és integrált tevékenységek életbe léptetése, amelyek a vidéki gazdaság fejlesztéséhez és sokoldalúságához vezethetnek,
j)        a vidéki övezetek kiegyensúlyozott fejlesztésének támogatása,
k)     a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás versenyképességének növelése az újjászervezés, fejlesztés és innováció támogatásával,
l)       a vidéki környezet javítása, a meglévő területek hatékony kihasználása,
m)   a vidéki élet minőségének javítása, és a gazdasági tevékenységek változatosságának az elősegítése,
n)     más térségekkel való együttműködési lehetőségek azonosítása, hálózatok kihasználásával tudásátadásra,
o)     az innovatív megoldások fejlesztése a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és a helyi gazdaság kapcsolatának biztosításával, így hozzájárulván a gazdasági élet kiszélesítéséhez és a vidék szociális-gazdasági struktúrájának a megerősítéséhez,
p)     a helyi közösség fejlesztése a szerteágazó foglalkoztatottság fejlesztésének érdekében.
A fentiek alapján javasolom Kovászna Megye Tanácsa részvételét az „Asociaţia Angustia Egyesület” egyesület létrehozásában.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek, román nyelven, megtekintetők az alábbiakban:

Hírek